2010.gada 29.martā

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) saņēma vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kurā valsts sekretāra vietniece K. Vāgnere sniedz atbildi par Ministru kabineta (MK) „Noteikumu par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” projektu un sniedz komentārus par vēstulē aktualizētajiem jautājumiem.

Tajā IZM apgalvo, ka pirmsskolas izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un pedagogu profesionālās zināšanas un pieredze arī turpmāk noderēs sešgadīgo bērnu izglītošanā, kaut tie mācīsies pēc jaunās sešgadīgiem bērniem veidotās mācību programmas. Ministrija ir pārliecināta, ka LNSS biedri objektīvi novērtēs to daudzo pirmsskolas un sākumskolas speciālistu darbu, kuri godprātīgi ir centušies veidot tādu noteikumu projektu un mācību saturu sešgadīgiem bērniem, kas veicinātu viņu harmonisku attīstību atbilstoši vecumposma īpatnībām.

IZM