2010.gada 14.martā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš plkst. 13:00 Latvijas Zinātņu akadēmijā Rīgā, Akadēmijas laukumā Nr. 1, piedalās Latviešu Zemnieku Savienības (LZS ) kopsapulcē, uzrunājot klātesošos par nepieciešamo jauno izglītības sistēmu un to, ka LNSS iestājas par grozījumiem vēlēšanu likumā un atbalsta ideju par saraksta „Mēs Paši” veidošanu, atbilstoši aicinājumā norādītajam skaitam un kritērijiem.

.