2010.gada 9.martā

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) saņēma vēstuli no LR Valsts kontroles, kurā sniegta atbilde par LNSS norādītajām Valsts izglītības satura centra un Izglītības un zinātnes ministrijas darbības nepilnībām. Tajā Valsts kontrole min, ka revīzijas ziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas 2009. gada pārskata sagatavošanas pareizību publiski būs pieejams 2010. gada maija otrajā pusē.

 

 VK

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) saņēma vēstuli no LR Valsts kancelejas, kurā atbildot uz LNSS 22.02.2010. vēstuli par pirmsskolas izglītības vadlīniju projekta nelietderību, ir sniegta informācija par to, ka ar LNSS viedokli var iepazīties visas lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas gaitā iesaistītās puses.

LRMK