2010.gada 6.novembrī

plkst. 16:45 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pulcējās uz sēdi.

Tajā LNSS Valde lēma par:

  • ikgadējās konferences norises principiem, nolikuma un finansu tāmes sagatavošanu;
  • biedru sapulces sasaukšanu un darba kārtību.