2011.gada 3.decembrī
plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējas uz sēdi.
 
Tās gaitā 7 stundu laikā Padome izskatīja 18 darba kārtības jautājumus un nolēma:ieteikt pedagoģiskā mēnešraksta „Audzinātājs” redakcijai dažas idejas kā uzlabot žurnāla vizuālo izskatu un satura uztveri;
 1. nepalielināt LNSS Biedru naudas apjomu, bet ar 2012. gada 1. janvāri noteikt kārtību, ka biedru nauda maksājama par gadu uz priekšu;
 2. apstiprināt gada laikā tapušo un ilgi diskutēto „Latvijas Pedagoģijas zelta fonda” nolikumu un pretendentu atlases kritērijus;
 3. Par 2012. gada konferences tematu ieteikt „PEDAGOGA PERSONĪBA LATVIJĀ”, ar mērķi izvērtēt pedagoga personības nozīmi Latvijas sabiedrības attīstībā un tās centrā izvirzot „Latvijas Pedagoģijas Zelta fondā” iekļaujamo pretendentu personību devumu;
 4. apstiprināt konferences rīcības komisiju;
 5. izslēgt no LNSS biedru rindām Īriju Bērziņu par LNSS biedra pienākumu nepildīšanu;
 6. apstiprināt Rēzeknes un Rīgas nodaļas izveidošanas faktu;
 7. par Rēzeknes nodaļas vadītāju apstiprināt Vitu Borisu;
 8. 2012. gada 28 janvārī:
 • plkst. 10:00 sasaukt Rīgas nodaļas sanāksmi /atb. A. Zvaigzne/
 • plkst 12:00 sasaukt Valdes sēdi konferences nolikuma apstiprināšanai, biedru uzņemšanai, biedru atskaitīšanai, 2012. gada darba plāna izstrādāšanai u.c. jautājumu risināšanai. /atb. E. Millere un E. Kramiņš/
 • plkst 12:00 sasaukt Revīzijas komisijas sēdi LNSS Gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma sagatavošanai /atb. D. Blūma/
 • plkst. 15:00 LNSS darba grupas, kuras sastāvā iekļauta A. Zvaigzne, I. Kalnozola un R. Semjonova, tikšanās ar Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) vadītāju un juristu A. Augustānu, lai sagatavotu Biedru kopsapulcei jautrājumu par LNSS iespējas pārreģistrēties arodbiedrību reģistrā plusiem un mīnusiem, kā arī lai izskatītu jautājumu par LNSS īpašumu un Skolotāju mājas jautājumu.