Konference

PEDAGOGA PERSONĪBA LATVIJAS SABIEDRĪBĀ

2012. gada 13. un 14. martā

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā

/Grēcinieku ielā Nr. 10, Rīgā, LV 1050/

13. MARTS

  9:00 – 10:00      REĢISTRĀCIJA

LNSS biedru Valmieras Mākslas vidusskolas skolotājas Daces Blūmas, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāju Vitas Borisas, Elgas Pauras, Agras Ritiņas, Ingas Onževas un Jura Brieža audzēkņu darbu izstāde.

10:00 – 10:30      KONFERENCES ATKLĀŠANA

10:00 – 10:05         Konferences rīcības komisijas priekšsēdētājas Mag. paed. Edītes Milleres apsveikums.

10:05 – 10:15         Konferences dalībniekus sveic Engures Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Gitas Andersones audzēkne un LNSS biedres, folkloras skolotājas Solvitas Lodiņas audzēkne.

10:20 – 10:25         Valsts kontrolieres Ingūnas Sudrabas apsveikums.

10:20 – 10:25         Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības apsveikums.

10:30 – 12:00      KONFERENCES SĒDE

(Vada Dr. paed. Edgars Kramiņš)

10:30 – 11:00         Rīgas Stradiņa universitātes doc., sabiedriski pedagoģiskā mēnešraksta „Audzinātājs” redakcijas padomes priekšsēdētāja un zinātniskā redaktora Dr. paed. Edgara Kramiņa referāts „Personības jēdziena izpratne mūsdienu izglītības sistēmā”.

11:00 – 11:20         Latvijas Lauksaimniecības universitātes asoc. prof., sabiedriski pedagoģiskā mēnešraksta „Audzinātājs” Redakcijas padomes locekles Dr. paed. Anitas Aizsilas referāts „Skolotāja personība Latvijā vēstures kontekstā”.

11:20 – 11:40         Latvijas Mūzikas akadēmijas lektores Dr. phil. Inetas Kivles referāts "Pedagoga personība postmodernisma laikmetā”.

12:00 – 12:20      KAFIJAS PAUZE

12:20 – 14:00      KONFERENCES SĒDE

(Vada Dr. paed. Edgars Kramiņš)

12:20 – 12:50         Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra vadītājas Mag. art. Ingrīdas Burānes referāts „Māksla personības audzināšanā”.

13:30 – 13:50 Latvijas Universitātes LFMI LFK vadošais pētnieks Dr. philol. Gunta Pakalna referāts „Stāstu stāstīšana kā viena no metodēm personības audzināšanā”.

13:50 – 14:00 LNSS Valdes locekles Mag. sc.soc. Ingunas Tīkmeres ziņojums „Latvijas Pedagoģijas zelta fonds”.

14:10 – 14:30         Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs, Banku augstskolas prof. Dr. oec. Ivara Brīvera referāts "Augstskolas uzdevumi personības veidošanā”.

 

14:30 – 15:30      PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS

Darbs brīvajā izplatījumā kā uzstādījums konferences rezolūciju pieņemšanai:

 • kandidātu izvirzīšanai darbam Latvijas Pedagoģijas Zelta fonda padomē;
 • sabiedriski pedagoģiskā mēnešraksta „Audzinātāja” satura pilnveidei.

15:30 – 17:00      KONFERENCES SĒDE

 

(Vada Dr. paed. Edgars Kramiņš)

15:30 – 16:45         Paneļdiskusija par plenārsēdes referātu tematiku. Jautājumi un atbildes referentiem.

15:45 – 16:50         Informācija par darbu konferences nākošajā dienā.

16:45 – 17:05         Konferences dalībniekus sveic LNSS biedres, klavierspēles pedagoģes Mag. art. Edītes Milleres Rīgas 45. vidusskolas audzēkņi.

17:30 – 18:00      KONFERENCES RĪCĪBAS KOMISIJAS SĒDE

14. MARTS

9:15 – 10:00           KONFERENCES DARBA TURPINĀJUMS

09:15 – 9:30          Konferences dalībniekus sveic LNSS biedra, vokālā pedagoga Dr. paed. Edgara Kramiņa audzēkņi.

9:30 – 9:40            LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Dr. philol. Inas Druvietes uzruna.

9:40 – 10:00            Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas direktores, literatūras vēsturnieces Andras Konstes ziņojums „Latvijas literatūras gada balva 2011”.

9:25 – 9:30            Konferences rīcības komisijas priekšsēdētājas Mag. paed. Edītes Milleres informācija par konferences darbu.

9:30 – 10:50        KONFERENCES SĒDE

(Vada Mag. sc.soc. Inguna Tīkmere)

Ziņojumi par Latvijas Pedagoģijas zelta fonda pretendentiem:

 1. Vokālais pedagogs Dr. paed. Edgars Kramiņš par dziedātāju vokālo pedagoģi Ernu Puknas – Traviņu (1906- 1996).
 2. RPIVA rektore, prof., Dr. philol. Dace Markus par valodnieku un pedagogu Ilmāru Jāni Freidenfeldu (1929- 2008).
 3. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Maija Bērzabinde par Alūksnes mācītāju, rakstnieku, valodnieku, Bībeles tulkotāju latviešu valodā, Vidzemes skolu dibinātāju un darbinieku Ernstu Gliku (1652- 1705).
 4. Valmieras mākslas vidusskolas direktore Mag. art. Dace Blūma par Vidzemes skolotāju semināra vadītāju Jāni Cimzi (1814 – 1881).
 5. Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele par LNSS goda biedru, vienu no pirmā kultūras centra laukos dibinātāju, pirmās zemnieku bērnu Kubalu skolas pamatlicēju Dundagā, kurā nostrādāja 40 gadus, Ernestu Dinsberģi. (1816- 1902).
 6. Rēzeknes mākslas skolas skolotāja Mag. paed. Vita Borisa par literātu, skolotāju, Valmieras reālģimnāzijas dibinātāju un direktoru, inspektoru, lektoru dramatiskajos kursos, Skolu arodbiedrības valdes priekšsēdētāju Frici Bārdu (1880 – 1919).
 7. Engures vidusskolas direktora v.i. Mag. paed. Ilze Kalnozola par Jūliju Aleksandru Studentu (1898 – 1964).
 8. Makašānu vidusskolas skolotāja Lidija Polukējeva par skolotāju, žurnālistu, literatūrkritiķi un rakstnieku Steponu Seiļu (1909- 1979).

10:30 – 12:30      ŽURNĀLA AUDZINĀTĀJS PADOMES SĒDE

(Vada Dr. paed. Edgars Kramiņš)

10:50 – 11:10      KAFIJAS PAUZE

11:10 – 13:00      KONFERENCES SĒDE

(Vada Mag. sc.soc. Inguna Tīkmere)

Ziņojumi par Latvijas Pedagoģijas zelta fonda pretendentiem:

 1. Rēzeknes mākslas skolas skolotāja Mag. paed. Vita Borisa par prof. Gunāru Bīberu.
 2. Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" izglītības metodiķe Ilona Pabērza par bērnu dārza audzinātāju Allu Ratniku.
 3. Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa par Krustpils pamatskolas direktores vietnieci Maiju Kīni.
 4. Krustpils pamatskolas direktores vietniece Maija Kīne pat Krustpils pamatskolas direktori Viju Stiebriņu.
 5. Jaunjelgavas vidusskolas direktore Lauma Mīlīga par Jaunjelgavas vidusskolas skolotāju Valentīnu Rimari.
 6. Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas direktore Laila Lapiņa par skolotāju Ainu Juškēviču.
 7. Vaiņodes vidusskolas direktora vietniece Māra Tamuža par ķīmijas un bioloģijas skolotāju Āriju Čerņavsku.
 8. Vaiņodes vidusskolas direktora vietniece Māra Tamuža par mūzikas skolotāju un koru diriģenti Baibu Leiti.
 9. J. Pilsudskas Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolotāja Inguna Velika par sākumskolas skolotāju Ingrīdu Višņevsku. 
 10. Daugavpils krievu vidusskolas – liceja 12. klases skolēni Evelīna Vanceviča un Aleksandra Klamažnikovs par latviešu valodas skolotāju Ingu Sokolovu.
 11. Cēsu pilsētas pamatskolas skolotāja Vineta Stīpniece par skolotāju Ernu Rubeni. 
 12. Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Gita Šulce par skolotāju matemātikas skolotāju Annu Gustavu.

14:00 – 14:40      KAFIJAS PAUZE

14:40 – 15:40      KONFERENCES SĒDE

(Vada Dr. paed. Edgars Kramiņš)

14:40 – 15:40         Brīvā izplatījuma metodes rezultātu un konferencē paveiktā apkopojums:

 • Mag. sc.soc. Ingunas Tīkmeres ziņojums par Latvijas Pedagoģijas zelta fondu.
 • Sabiedriski pedagoģiskā mēnešraksta „Audzinātājs” atbildīgās redaktores, rakstnieces un publicistes Annas Rancānes ziņojums par žurnāla Audzinātājs saturu.
 • LNSS biedres, skolotājas Māras Dzērves ziņojums par „Latvijas literatūras gada balva 2011”.

15:40 – 16:00      KONFERENCES SLĒGŠANA

15:40 – 15:45         Ierosmes LNSS tālākajam darbam.

15:45 – 16:00         Konferences dalībniekus sveic LNSS biedres, deju pedagoģes Dr. oec. Sarmītes Jēgeres audzēkņi.

16:00 – 16:15      KAFIJAS PAUZE

16:15 – 18:00      LNSS BIEDRU SAPULCE

(Vada Dr. oec. Sarmīte Jēgere)

.