2010.gada 11.janvārī

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) paziņo, ka:

  • projekts „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” ir kosmopolītisks un nav vērsts uz Latvijas uzplaukumu;
  • organizācijas „Papardes zieds” reklāmas par brīvām seksuālām attiecībām skolās ir garīgi amorālas;
  • nav izprotama kārtējā 8`000 Ls vērtā Ministru kabineta (MK) „Noteikumu par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” projekta lietderība.

LNSS uzskata, ka dokumenta „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” projekta, ko izstrādājusi darba grupa ar Rīgas Ekonomikas augstskolas as. prof.  R. Ķīli priekšgalā, izglītības sadaļā ir vairākas būtiskas nepilnības. Kā arī šī dokumenta (kā uzsvēra padomes locekle Dr. paed. A. Rudzīte) stratēģija nav vērsta uz Latvijas uzplaukumu, jo paredz savas tautas dzīvesziņas ignoranci, ir kosmopolītiska un virzīta uz Latvijas kā valsts bojā eju. Tajā trūkst argumentācijas piedāvātajam izglītības sistēmas pārvaldes modelim un plānotajai skolotāja profesijas maiņai, bet, atsakoties no tradicionālās skolas, skolēniem nebūs vajadzīgo zināšanu, lai sasaistītu dažādas modernās dzīves jomas. Tāpēc LNSS iestājas par to, ka mācību stundai arī turpmāk jāpaliek kā galvenajai mācību darba formai skolā. LNSS Padome atzīst, ka ir nopietnas šaubas par aplūkotās stratēģijas projekta autoru labajiem nodomiem un kompetenci un ka ir aizvainojoši lasīt valstiskas nozīmes dokumentu, kurš piebārstīts ar svešvārdiem. Tāpēc ir tapusi vēstule LR Valsts prezidentam V. Zatleram, kurā lūgts izvērtēt dokumenta atbildīgās darba grupas kompetenci un sastāvu. Paralēli LNSS Padome ir izveidojusi darba grupu, kura līdz marta beigām gatavos izvērstu LNSS viedokli par šo dokumentu.

LNSS ir saņēmusi arī vairāk kā 750 vecāku iesniegumus, kuros viņi lūdz Valsts prezidentam V. Zatleram, Saeimai un Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) respektēt Satversmē paredzētās vecāku un bērnu tiesības. Vecāki prasa nepieļaut skolās demonstrēt organizācijas „Papardes zieds” filmas vai piedāvāt materiālus, kas reklamē brīvas seksuālās attiecības un provocē skolēnus priekšlaicīgi uzsākt seksuālu kopdzīvi, bet nenosoda seksuālos sakarus starp pusaudžiem un neceļ godā ģimenes vērtības. Norādot, ka skolai, mācot bērnus, ir jārespektē vecāku vēlme nesagraut skolēnos pašu galveno morāles šķirtni starp tikumu un netikumu, LNSS izprot valsts pienākumu nodrošināt tās jaunajai paaudzei ne tikai veselīgu fizisko, bet arī psihisko attīstību. Tāpēc diskusiju rezultātā pieņemts lēmums nosūtīt vēstuli 9. Saeimas Cilvēktiesību komisijai, kurā solidarizējoties ar vecāku iesniegumos pausto viedokli, LNSS nosoda organizācijas „Papardes zieds” komerciālo darbību skolās un uzskata, ka skolā ir jāpievērš uzmanība ģimenes audzināšanai, nevis zāļu firmu preču reklamēšanai.

Izskatot turpat 8`000 Ls vērto IZM sagatavoto Ministru kabineta (MK) „Noteikumu par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” projektu, LNSS ir neizpratnē par šī dokumenta veidošanas nosacījumiem, principiem un lietderību. Jāatzīst, ka jau vairāku mēnešu garumā gan LNSS Padome, gan Pirmsskolas izglītības asociācija ir centusies uzsākt diskusiju ar šī dokumenta autoriem, taču saņēmuši vien klaju ignoranci. Tāpēc LNSS Padome ir izveidojusi darba grupu, kurā kopā ar Pirmsskolas izglītības asociāciju gatavos izvērstu viedokli par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju atbilstību sabiedrības interesēm.

LNSS aicina sabiedrību nepalikt vienaldzīgiem un iestāties par nacionālas valsts vērtībās bāzētu garu Latvijas skolās!